Gamla hus är ofta dåligt isolerade, och dess nya husägare står ofta inför utmaningen att försöka isolera huset för att minska dess värmeläckage.

Att lösullsisolera vinden är det mest lönsamma alternativet om man vill minska husets uppvärmningskostnader. Det är snabbt och enkelt gjort, och får inte bättre effekt ju mer isoleringsmaterial man öser på. Tvärtom kan det leda till ökade risker för mögel om isoleringen blir för effektiv.

När man tilläggsisolerar vindsbjälklaget minskar värmeläckaget till vinden, som då blir kallare. I hus med bra isolering är luften i vindsutrymmet lika kylig som uteklimatet, vilket innebär att risken för mögeltillväxt är mycket stor i vårt fuktiga klimat. Hög relativ luftfuktighet gör det lätt för mögel att trivas.

Måttfullhet den bästa lösningen

Enligt forskning på området är det bättre att istället ventilera så lite som möjligt och på så vis höja temperaturen i vindsutrymmet. Att kosta på sig ett litet värmeläckage såsom det alltid har varit i äldre hus är inte en orimlig approach. Isoleringen i nya vindsbjälklag bör vara maximalt 30 centimeter, enligt Sveriges Provnings och Forskningsinstitut.

Den som vill förbättra isoleringen bör också göra en ansats för att se om investeringen lönar sig. Till uppvärmningskostnaderna räknar man varmvattenförbrukningen. Denna kan inte isoleras bort. Detsamma gäller ventilationsluften, som inte heller är lätt att åtgärda. Tillsammans utgör dessa två poster hälften av värmekostnaderna för en villa med modern isolering. De andra 50 procenten utgörs  av transmissionsförluster och fördelas ungefär lika på golv, fönster, väggar och tak.

Genom att isolera vinden påverkar man en ganska liten del av hela uppvärmningskostnaden,  men det är enkelt och är en investering som kan betala av sig inom rimlig tid.